03/11/2012

E. FÍSICA - Criterios de Cualificación

 CONCEPTOS: 10 % Probas escritas ou orais de carácter teórico. Traballos monográficos individuais ou de grupo.

PROCEDEMENTOS: 60 % Realización adecuada de exercicios e actividades. Nivel de adquisición de habilidades motrices. Nivel de desenvolvementos das capacidades físicas.

ACTITUDES: 30 % Comportamento e actitude coa materia (competencias) Asistencia regular á clase. Puntualidade e interese. Capacidade de superación das dificultades. Hábitos hixiénicos.

Recorda:

- Que todos os traballos que se fagan mostrarán, aparte dunha valoración conceptual,  unha boa actitude.

 - A materia de E. Física está programada en Galego, o mestre ten que procurar que a materia se desenvolva nesta lingua. Para acadar este obxectivo o alumnado terá que esforzarse en falar na lingua prescrita, tanto co mestre coma cos seus compañeiros.

- No 3º ciclo, os que se pidan en formato informático, enviaranse preferentemente por correo electrónico (efcampolongo@gmail.com).
 
* Na etiqueta ou categoría de Avaliación, podes ver algunhas das probas que se fan nas clases (2º e 3º ciclo), e os baremos das mesmas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario